top of page

Formandens beretning GF 16 januar 2021

Generalforsamling

Valg af dirigent


Generalforsamlingen er lovligt tidsmæssigt indkaldt ved opslag på hjemmesiden som foreskrevet i vedtægterne. Der er ligeledes rettidigt fremsendt indkaldelse til medlemmer ved e-mail post.

Er dette til anerkendelse?Formandens beretning for DNO 2020 til generalforsamling 16 januar 2021


Det har været et stille år meget baseret på den nærværende og fortsatte Corona krise.

Der er afholdt to bestyrelsesmøder. Et blev afholdt i foråret og blev afholdt virtuelt og et møde afholdt fysisk ved Unni Jeppesen Odense.


Formanden SWP har deltaget i flere møde i FAPS-regi, dels repræsentantskabsmødet, som i år afholdtes virtuelt som et en-dagsmøde, og dels bestyrelsesmøder i FAPS bestyrelse. DNO er fortsat, de næste to år, repræsentant for tre små faglige selskaber, neurologi, anæstesiologi og radiologi. Pladsen i FAPS bestyrelsen vandrer mellem disse selskaber. Ved repræsentantskabsmøde 2022 til denne stafet gives videre til anæstesiologi, idet vi overtog det fra radiologi. Der blev ikke afholdt noget internat møde i efteråret pga. Corona krisen.

Diskussionen i FAPS har været præget af Corona krisen, og det er ikke mange fysiske møder, der er afholdt.

DNO deltager fortsat aktivt i at styrke de praktiserende speciallæger i forhold til det øvrige sundhedssystem, og har aktivt støttet en udbygning af speciallægesektoren specielt i yderområderne. Der er en betydelig ulige regional fordeling af ydernumre, hvor Region Hovedstaden er bedst bemandet og Region Nord dårligst. Der er et nyt ydernummer i neurologi på vej til Region Nord til opstart i foråret 2021 og i Region Syd en diskussion om opgradering af deltidsydernumre.

DNO er repræsenteret i FAPS udvalg som ved Lægeetisk nævn og lægeforeningens etiske udvalg, udvalg for medlemstilfredshed og rekruttering samt forskningsfonden. Vi er fra i 2020 repræsenteret ved SWP i moderniseringsudvalget, da neurologi skal moderniseres i 2022. Det er vigtigt, at vi er med, når dette sker, så vi har indflydelse på den nye ydelsesstruktur for specialet.


DNO er forsat repræsenteret i Danmodis bestyrelse primært ved Sandra B Hansen Odense og fra valget 2020 ved Lis Johansen Odense.

Vi har gennem Danmodis og i samarbejde med Parkinson foreningen initieret et kvalitetsarbejde omkring Parkinson patienter for at støtte Parkinson foreningens arbejde for et fokus og etablering af et videncenter for Parkinson sygdom. Det er et arbejde, som forsætter, og som ikke er afsluttet.

Vi har fortsat en adjungeret plads i DNS-bestyrelse, men der er ikke nogen møder og der sker ikke så meget.

Der har fra DNS bestyrelse været et ønske om deltagelse fra DNO ved DNS-årsmøde for, at fortælle om praktiserende neurologers arbejde, men mødet afholdtes ikke. Vi vil fastholde, at vi vil fortælle om dette så snart møder igen genoptages. Der er fortsat en bevågenhed i DNS at DNO er aktiv del af DNS, og at vi gerne vil inddrages i sager, som har influens på vores arbejde. Der er forståelse for, at DNO ikke kun er en faglig del af DNS, men også en gruppe af speciallæger med selvstændig organisatorisk funktion, som ikke kan sidestilles med de faglige videnskabelige selskaber.


Der er nu i samarbejde med IKAS gennemført akkreditering for neurologerne, og den skulle nu være afslutte. Det forlyder, at alle er akkrediterede, hvilket indebærer at kvaliteten for speciallæge praksis i neurologi lever op til den given standarder.


Praktiserende neurologer har støttet op efter opfordring fra FAPS og DNO, for at hjælpe hospitalssystemet ved behov under Corona krisen. Et stort antal neurologer har tilbudt deres hjælp, men ingen har været indkaldt. Stor tak til alle som bidrog, for det betyder meget at vi har vist vilje til at hjælpe til, når det brænder på. Denne støtte er blevet noteret både i Sundhedsstyrelsen og i Danske Regioner, og vi skønner, at dette er noget, som kan gavne os som gruppe fremover.

Der er fra Region Midt været ønsket, at praktiserende neurologer har bidraget til at aflaste sygehus ambulatorier. Patienter henvist til de neurologiske ambulatorier viderehenvises til praktiserende neurologer i regionen, og der er et konstant flow af patienter ud fra ambulatorier. Ordningen er forlænget frem til slut marts 2021.

Indsamling af data omkring antal af Parkinson patienter tilknyttet speciallæge praksis i neurologi for 2019 har vist et samlet antal på 5780 registrerede patienter og med en afgivne antal svar fra praksis på 37/39. Det vil sige, at der er tilknyttet op til samlet 2/3 alternativt 3/4 af patienter med PD-diagnose i DK afhængigt af det totale antal PD-patienter i DK. Det totale antal at Parkinson patienter i Dk er fortsat ukendt.

DNO har qua denne opgørelse været repræsenteret ved en Parkinson høring på Christiansborg arrangeret af Parkinsonforeningen i november 2020.


DNO har bidraget med et høringssvar til Sundhedsministeriet i forhold til behov for neurologer i DK og det er understreget at også i praksis er der behov for at få speciallæger i neurologi. Vi har desuden slået et slag for at få uddannelseslæger ud i praksis.

DNO har ifølge gældende overenskomst udfærdiget en diagnose liste, som omfatter de hyppigste diagnose i neurologpraksis og omfatter 30 diagnoser. Det er frit for at anvende denne liste, men mange bruger ICD10, og det gør man, som man har behov for. Man er ikke forpligtet til at anvende den udarbejdede diagnoseliste, men dog skal alle journal konsultationer have en diagnose.


DNO er repræsenteret i faglige fora og råd


Ruth Kirkeby er medlem af Advisory board for hovedpine ved Dansk hovedpine Center og det forlyder at der ikke er den store aktivitet. Der er etableret en ny og revideret hovedpine klassifikation som er implementeret.

Peter Thede Schmidt Hansen her med i bestyrelsen for Dansk Hovedpine selskab.

Charlotte la Cour har overtaget pladsen for faglige råd for neurologi i Region Hovedstaden efter Holger Jespersen Ølstykke.

Der er tilknyttet medlemmer fra DNO til faglige kollegiale netværk ved Region Syd og i Region Hovedstaden er der etableret en gruppe for praktiserende neurologer, og der er afholdt et møde hos Pia W Norup. Fremtidige møde vil afholdes så snart muligt.

Alle opfordres til at være aktive fagligt og sætte sig i positioner, hvor de kan repræsentere DNO og styrke de praktiserende neurologers arbejde.


Velkomst til nye medlemmer


Udgåede medlemmer


Beretning fra udvalg

UEMS ved Mette Lindelof Roskilde beretter at der ikke, pga. Corona situationen har været nogen større aktivitet men dog et online møde. Mette oplyser at to medlemmer i udvalget er døde i Corona.

Det foreslås at ML forsætter sin aktivitet i udvalget, og hun indvilger at forsætte, hvis hun vælges.


Der er ikke andre udvalg


Indkomne forslag til generalforsamlingen

Der er ikke indkommet forslag


Revideret regnskab.

Se gerne regnskab fremlagt ved kassereren Troels Sørensen Herlev.


Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen sker hvert andet år på ulige år, og sker ifølge vedtægter ved generalforsamlingen


Den aktuelle bestyrelse består af:


Stephen Wørlich Pedersen, Frederiksberg, formand

Unni Jeppesen, Odense, næstformand

Troels Sørensen, Herlev, kasserer

Erik Lehfeldt, Skanderborg, medlem

Sandra B Hansen, Odense, medlem


Alle i bestyrelsen undtaget Sandra B Hansen, Odense, er villige til at fortsætte sit arbejde i DNO’s bestyrelse. Der er derfor behov for et ny medlem til bestyrelsen.


Valg af revisor og suppleant

Som revisor foreslås Holger Jespersen, Ølstykke, som har indvilget i at forsætte som revisor.

Suppleant Michael Binzer, Esbjerg, har indvilget i at fortsætte som suppleant.


Fastlæggelse af kontingent

Kontingent for 2021 er forslået af bestyrelsen at fastholdes til 300 kr. Kontingentet er således uændret.


Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag

Modernisering af specialet sker i 2022 og vi skal have samlet en gruppe som kan arbejde med dette. Bestyrelsen vil gerne se at så mange som muligt deltager. Det handler om vores ydelseskatalog og hvad vi skal lave i fremtiden.

Hjemmeside

Der gøres opmærksom på at vi har en aktiv hjemmeside dno-praksis.org som er åben for alle og forslag og forbedringer imødekommes med glæde.


DNO generalforsamling 2021

Stephen Wørlich Pedersen

Formand DNOFormandens beretning for DNO 2020 til ge
.
Download • 57KB

Seneste blogindlæg

Se alle

Formandens beretning, 20. januar 2018

Generalforsamlingen er indkaldt men der er ved en fejltagelse ikke indkaldt på behørig vis og det har således ikke som det skal været annonceret i Ugeskriftet eller ved FAPS hjemmeside men udelukkende

Comments


bottom of page