top of page

Love for Danske Nervelægers Organisation

§ 1 Organisationens navn

Organisationens navn er Danske nervelægers organisation. 

Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).§ 2 Organisationens formål

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser.§ 3 Medlemskab

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen, og i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i neuromedicin / neurologi eller klinisk neurofysiologi.


Stk. 2. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvis efter bestyrelsens beslutning. Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller FAS sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske til udløbet af et kalenderår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt.§ 4 Medlemmernes pligter

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger.


Stk. 2. Under konflikttilstand mellem organisationen og sygesikringen eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, som pga. konflikten organisationsmæssigt pålægges medlemmerne.§ 5 Generalforsamling

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Ugeskrift for Læger, på Organisationens eller FAS’ hjemmeside mindst 4 uger forud, samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - enten pr. brev eller elektronisk - i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet, på Organisationens eller FAS’ hjemmeside.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent.

 2. Formandsberetning.

 3. Beretning fra nedsatte udvalg.

 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.

 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

 6. Valg af bestyrelse – se § 7.

 7. Valg af revisor(er) og suppleant(er).

 8. Redegørelse for budget.

 9. Fastsættelse af kontingent.

 10. Eventuelt.


Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.


Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.


Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted.


Stk. 7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre nærværende vedtægter kræver andet (se § 3 stk. 2, § 9 og § 10).


Stk. 8. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.§ 6 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når mindst 1/5 af organisationens medlemmer ønsker det.  Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne - enten pr. brev eller elektronisk - med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges.

Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.


Stk. 2. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

 3. Eventuelt valg.

 4. Eventuelt.

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, jvf. § 5 stk 4-8.


Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 7 Organisationens bestyrelse


Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.


Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, sædvanligvis mindst 1 fastansat speciallæge med praksis, mindst 1 heltidspraktiserende neurolog og mindst 1 yngre neurolog. 1 af de 5 medlemmer bør være speciallæge i neurofysiologi.


Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling de ulige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 4. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der herefter konstituerer sig med formand og næstformand. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemning skriftligt ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.


Stk. 5. Formanden repræsenterer DNO i FAS’ repræsentantskab, og næstformanden er suppleant i repræsentantskabet. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.


Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt mulig repræsenterer de samme interesser som det udgåede medlem.


Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlingerne tilstilles FAS’ bestyrelse og DNO’s medlemmer.


Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig, med mindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.


Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.§ 8 Regnskab


Organisationens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 2 år – med mulighed for genvalg – valgt revisor.


Stk. 2. Medlemmer, der er fyldt 70 år, er kontingentfri.§ 9 Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny – oftest ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.§ 10 Organisationens ophævelse


Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.


Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en generalforsamling afgørelse om organisationens formue.§ 11 Ikrafttrædelse


Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato, hovedbestyrelsen har godkendt dem, eller fra det senere tidspunkt, generalforsamlingen måtte have vedtaget.Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Odense den 13. jan. 2007.


Renskrevet 17. november 2009 / PS

Love for DNO: Inner_about
bottom of page